علوم تنظیم عصبی

حجم فایل : 2.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 55
بنام خدا علوم تنظیم عصبی تنظیم عصبی سیستم عصبی، مرکز ارتباطات و تصمیم گیری در بدن انسان ها می باشد. سیستم عصبی مرکزی(CNS) از مغز و نخاع و سیستم عصبی محیطی(PNS) از اعصاب ساخته شده اند. این دو بخش همراه با هم کنترل بخش های مختلف زندگی روزانه شما را بر عهده دارند. اعصاب از مغز به صورت، گوش ها، بینی، نخاع و ... منشعب می شوند و از نخاع به سایر نقاط بدن می رسند. اعصاب حسی اطلاعات را از محیط بیرون جمع آوری می کنند و به نخاع می رسانند. نخاع این اطلاعات را برای پردازش به مغز می فرستد. پس از آن مغز با تجزیه و تحلیل داده ها پاسخ مناسب را پس می فرستد. اعصابی که پاسخ مغز را به بافت های محیطی منتقل می کنند را اعصاب حرکتی می نامند. نخاع به صورت یک شاهراه عمل می کند و پیام ها را از مغز یا به طرف مغز منتقل می کند. مغز مغز مغز افراد بالغ حدود 1400 گرم وزن و شامل 10 بتوان 12 سلول عصبی می باشد.
مغز از سه بخش ساخته شده است: مغز پیشین، مغز میانی و مغز پسین.
بخش پیشین از مخ، تالاموس و هیپو تالاموس (اجزاء سیستم لیمبیک)ساخته شده است.
بخش میانی از تکتوم و تگومنت(مرتبط با اعمالی مثل خواب و بیداری، تنظیم دمای بدن، دیدن و شنیدن و ... است) ساخته شده است.
بخش پسین شامل مخچه، پل مغزی و مدولا ساخته شده است. اجزاء مغز مخ(cerebrum)
مخچه(cerebellum)
دستگاه لیمبیک(limbic system)
ساقه مغز(brain stem) مخ مخ بزرگترین بخش مغز انسان را تشکیل می دهد. این بخش با اعمال پیشرفته انسان مثل فکر و عمل کردن در ارتباط است. مخ به چهار بخش تقسیم می شود. به هر یک از این بخش ها «لوب» گفته می شود. نام گذاری این قسمت ها بر اساس محلی است که این لوب ها نسبت به قسمت های مختلف استخوان های جمجمه قرار گرفته اند. لوب جلویی، لوب آهیانه، لوب پس سری و لوب گیج گاهی. وظیفه هر یک از لوب ها لوب جلویی: با فعالیت هایی مثل نقشه کشیدن، حل مسئله، منطقی بودن، احساسات و حرکات در ارتباط است.
لوب آهیانه: با فعالیت هایی مثل جهت یابی، قابلیت تشخیص، درک محرک ها و... در ارتباط است.
لوب پس سری: با پردازش دیداری(visual processing) در ارتباط است.
لوب گیج گاهی: با تشخیص محرک های شنیداری (perception of auditory) ، حافظه و فن بیان (speech) در ارتباط است. مورفولوژی مخ سطح خارجی مخ انسان و سایر نخستی ها همانند گردو بسیار چین خورده است. در طول تکوین، مخ از جمجمه اطراف خودش سریعتر رشد می کند و این موضوع باعث می شود که بافت آن چین خوردگی پیدا کند و در نتیجه یک حجم کوچکی را اشغال نماید. میزان روی هم قرار گرفتن بافت عصبی مخ رابطه مستقیمی با سطح قدرت پردازش مغز دارد و این مطلب را می رساند که جانورانی که نیمکره های مخ آنها تا این حد چین خوردگی ندارند و سطح خارجی مخ آنها تقریبا صاف است(مثل جوندگان)، قدرت پردازش بسیار کمتری نسبت به مغز انسان دارند. اگر مغز انسان این چین خوردگی ها را نداشت، 3 بر...